Partijprogramma Hart voor Vrijheid gemeente Alkmaar opgesteld 30-12-2021


 

CORONA MAATREGELEN

 

Vorig voorjaar geleden werden ook de meeste maatregelen afgeschaft, om eind van de zomer weer te worden ingevoerd. Reizen naar het buitenland zonder QR code is nog steeds niet mogelijk.

Wij willen een langetermijnoplossing voor het corona vraagstuk in de vorm van wetenschappelijk bewezen effectieve oplossingen zoals ionisatie en ventilatie van binnenruimten. Verbeteren en ‘s winters opschalen van de IC zorg. Direct stoppen met de jojo lockdowns, QR- apartheid en inenting promotie. Zinloze mondkapjesplicht en 1,5 meterregel dient aan de kaak te worden gesteld.
 

 

 

POLITIE EN JUSTITIE

 

Wij willen minder boa’s omdat deze alleen eenvoudige taken kunnen uitvoeren zoals boetes uitschrijven. Zichtbare religieuze uitingen ontraden om kans op escalatie te verkleinen. Wij willen meer kwaliteit en preventie door meer inzet en betere opleiding van wijkagenten. Recht op demonstraties tot het uiterste beschermen ook als die tegen de corona maatregelen zijn, politie zodanig inzetten dat demonstraties probleemloos kunnen verlopen.
 

 

KUNST, CULTUUR EN TRADITIES


Wij willen dat kunst en cultuur alle ruimte krijgt, het is een essentieel onderdeel van onze maatschappij omdat het mensen verbindt en onmisbare zin aan het leven geeft. Evenementen in de binnenstad wel reguleren om inwoners te ontzien. Het voortbestaan van tradities zoals Sinterklaas, Kerstfeest, oud en nieuw en carnaval staat steeds meer onder druk vanwege cultuurverschillen en vermeende gezondheidsrisico's. Wij vinden dat deze feesten uitbundig gevierd mogen worden.  
 

 

MOBILITEIT

 

Wij willen dat iedereen Alkmaar makkelijk kan bezoeken met de auto. Betaalbare en voldoende parkeerplaatsen behouden. Auto’s weren uit het centrum ten gunste van voetgangers, behoudens auto’s van bewoners, Openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar en betaalbaar houden, ook als de gemeente moet bijdragen.
 

 

PRIVACY


Wij willen de persoonlijke gegevens van onze inwoners tot het uiterste beschermen en de hoeveelheid data die wordt verzameld terugdringen. Mensen bewust maken hoe gevaarlijk het is als hun gegevens bij grote instanties terechtkomen met het risico in handen te vallen van kwaadwillenden.
 

 

POLITIEK, BESTUUR EN DEMOCRATIE

 

Wij willen een transparante en democratische besluitvorming. Volledige toepassing uitvoering wet openbaarheid van bestuur, alleen privacygevoelige informatie mag weggelakt worden. Meer inspraak bewoners via bindende referenda met de mogelijkheid ingrijpende besluiten terug te draaien. Stimuleren dat inwoners initiatieven in hun buurt uitvoeren door minder regelgeving. Er hoeft daardoor minder geld naar bureaucratie en handhaving.
 

 

IMMIGRATIE


Wij zijn voor een verantwoorde opname van asielzoekers. Zij zijn welkom. Betere begeleiding bij taalcursus en werk.
 

 

HUISVESTING

 

Wij willen betere en meer sociale woningen. Nieuwbouwvergunningen alleen toekennen als meer dan 50% van de te bouwen woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Hulp aan daklozen moet duurzaam worden verbeterd. Het moet weer mogelijk worden om een urgentieverklaring te krijgen en voor deze groep dienen fatsoenlijke woningen te worden gereserveerd. Hoogbouw alleen toepassen als de directe omgeving beperkt nadeel van uitzicht en schaduw ondervindt.
 

 

MILIEU

 

Wij willen een schone leefomgeving. Meer vuilnisbakken in het centrum en drukbezochte plaatsen om zwerfafval terug te dringen. Uitstoot fijnstof en chemisch afval van bedrijven terugdringen. Bomenkap alleen toestaan bij bomenziekte en nieuwbouw onder voorwaarden. Betere winst-verlies berekening van effectiviteit maatregelen klimaatdoelen. Klimaatdoelen ter discussie stellen: eenzijdige wetenschappelijke onderbouwing afwegen tegen onderzoeken die uitwijzen dat klimaatverandering slechts voor een zeer klein deel wordt veroorzaakt door de mens. Wij willen minder windmolens omdat het horizonvervuiling is, de opbrengst te laag is in relatie tot de productie en het onderhoud van de molens. Wij willen recreatie in de natuur bevorderen. Groen in de stad behouden met als enige uitzondering zwaarwegende maatschappelijke belangen.
 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN


Wij willen de armoede onder de Alkmaarders terugdringen. Mensen met (zeer) lage inkomens moeten beter geholpen worden door (re) integratie en verantwoorde hulp bij bijvoorbeeld schulden en juridische zaken. De gemeente zal daardoor in eerste instantie hogere belastingen moeten vragen maar op de langere termijn bespaart (re) integratie de gemeente meer geld. Jeugdzorg moet grondig worden herzien om misstanden met uithuisplaatsingen in kaart te brengen en fouten moeten teruggedraaid kunnen worden. Ook slachtoffers van de toeslagen affaire moeten actief benaderd worden om een passende oplossing te zoeken.
 

 

GEZONDHEIDSZORG

 

Wij willen vrije artsenkeuze, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen, erkenning van natuurgeneeskunde en minder invloed van medicijnproducenten op het zorgsysteem.
 

 

ONDERWIJS

 

Wij willen dat het kind centraal staat in het onderwijs. Prestatiegericht onderwijs terugdringen om plaats te maken voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Uitgaan van de talenten van het kind en niet van de vraag uit de economische maatschappij. Het kind mag kind zijn, en niet op de basisschool worden geconfronteerd met maatschappelijke vraagstukken zoals volksgezondheid en sexuele geaardheid.
 

 

FINANCIEN EN ECONOMIE

 

Wij willen een rigoureuze controle op inkomsten en uitgaven van de gemeente. De jaarrekening zodanig opstellen dat ook inwoners zonder financiële opleiding het kunnen lezen en begrijpen. Reserveringen in een overzicht plaatsen waar bedragen per periode én in totaal worden weergegeven.